Το INVOLEN είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που προωθεί τη διαγενεακή μάθηση και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την επιμόρφωση εθελοντών για την προστασία της φύσης σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, και Σλοβενία). Το INVOLEN φέρνει σε επαφή δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, τους εφήβους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής οικολογικής κληρονομιάς, εστιάζοντας στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι ενθαρρύνονται να συνεργαστούν σε ομάδες και να σχεδιάσουν τα δικά τους διαδραστικά παιχνίδια μάθησης για την προστασία της φύσης στην περιοχή τους. Σε όλες τις χώρες του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει μια καμπάνια προβολής της πρωτοβουλίας αυτής, στην οποία περιλαμβάνονται σχολικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη των καλύτερων παιγνιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Facebook
Twitter
RSS

 

 

 

INVOLEN: Intergenerational Learning for Nature Conservation Volunteers

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Ibimet Prisma La lingue de l'enseignement Hellenic Ornithological Society PanParks MTA KRTK Nec

© Involen 2013